โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
คำขวัญ/อัตลักษณ์
คำขวัญ/อัตลักษณ์
คำขวัญของโรงเรียน

สุขภาพดี หมายถึง   นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ  มีนิสัยรัก สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
 
วินัย หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ   พูดจาสุภาพและเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม
 
ใฝ่ศึกษา หมายถึง   นักเรียนเป็นผู้รักเรียน มีทักษะ เป็นผู้มีความ เป็นเลิศทางวิชาการ
 
อัตลักษ์ของโรงเรียน
                           "สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี"
 
สุขภาพกาย หมายถึง  นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีนิสัยรักสะอาด รัก การออกกำลังกาย
 
สุขภาพจิต หมายถึง นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีร่าเริงแจ่มใส