โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนภารตวิทยาลัย

โรงเรียนภารตวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยมีสุนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะ และกีฬามีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น มีความสุขในการเรียนใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้  คู่  คุณธรรม

        ความรู้ หมายถึง นักเรียนในระดับอนุบาล มีความพร้อม  มีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์  จิตใจ  และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย นักเรียนในระดับประถม มีความสามารถทางวิชาการและมีทักษะทางกิจกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

คุณธรรม หมายถึง  นักเรียนในระดับอนุบาล  เป็นคนดี มีคุณธรรม และมี
มารยาทเหมาะสมกับวัย นักเรียนในระดับประถม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข