โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

          เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกำหนดของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีนิสัยรักสะอาด

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม

4. สร้างจิตสำนึก และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

5. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน