โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
ผู้บริหาร

นางสาวปนัดดา คำภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/07/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 496880
Page Views 861805
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

          เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกำหนดของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีนิสัยรักสะอาด

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม

4. สร้างจิตสำนึก และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

5. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน