โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวไพจิตร อาจหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ