โรงเรียนภารตวิทยาลัย
136/1-2 ซ.ศิริชัย ถ.ศิริพงษ์  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022227588
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวยุวดี เอโกบล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวหยาดน้ำค้าง แซ่ตัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1